info@maya-patents.co.il

רשות הפטנטים

רשות הפטנטים היא רשות ממשלתית ישראלית שאמונה על הגנה משפטית על הקניין הרוחני בישראל  באמצעות רישום  בקשות לפטנט למדגם לסימן מסחר ולכנויי מקור . הגנה על קניין רוחני היא הגנה לוקאלית והרשות רושמת את הבקשות בישראל . בנוסף לרישום הפורמלי של הבקשות הרשות בוחנת שהבקשות עומדות בדרישות הדין הישראלי וכן מטפלת בהתנגדויות לבקשות שהתקבלו.

בקשות בינלאומיות

הרשות גם רושמת בקשות פטנט בינלאומיות.  בקשת פטנט בינלאומית היא בקשה הנסמכת על אמנת PCT   שמטרתה לאפשר לבעל ההמצאה לדחות את מועד ההגשה במדינות החברת באמנה באמצעות הגשת הבקשה הבינלאומית. דחית הגשת הפטנט במדינות השונות היא לשנתיים וחצי מיום הגשת הבקשה הראשונה (הגשת הבכורה) ומאפשרת לבעל הפטנט לגייס כספים לצורך המשך הליכי רישום הפטנט. כאשר מגישים בקשת פטנט בינלאומית מקבלים גם דוח שמאפשר לבעל הפטנט להעריך את החידוש והחדשנות שבבקשת הפטנט שלו. רשות הפטנטים הוסמכה גם כגוף חיפוש רשמי שרשאי לבצע דוחות אלו.

בהקשר לבקשות פטנט: רשות הפטנט פועלת לפי חוק חוזרי רשם הפטנטים והחלטות הרשם ופסקי דין בתחום הפטנטים בישראל. הרשות גם מעורבת בישיבות הוועדות העוסקות בענייני חקיקה ונהלים בנושא הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר.

מחלקות רשות הפטנטים

הרשות מחולקת לחמש מחלקות:

המחלקה המשפטית:

  המחלקה המשפטית של הרשות משותפת לכל הרשות ונותנת יעוץ משפטי לכל המחלקות האחרות של רשות הפטנטים.

מחלקת הפטנטים: תפקידה של מחלקת הפטנטים הוא לאפשר לממציאים להגיש בקשות לפטנט בישראל. הממציאים יכולים להיות ישראלים או מחוץ לישראל. כל מי שמחפש הגנה על ההמצאה שלו בישראל יכול לרשום את ההמצאה בישראל באמצעות מחלקת הפטנטים. למחלקת הפטנטים יש בוחני פטנטים שכל אחד מהם מתמצא בתחום טכנולוגי מסויים. כמו למשל ביולוגיה  תוכנה, תקשורת, אלקטרוניקה ועוד.  בקשת הפטנט הנרשמת ברשות הפטנט הישראלית מקבל סווג לפי התחום שבו היא עוסקת ומופנית לבוחן פטנטים האמון על התחום. 

המחלקה גם מטפלת בבחינת הבקשות לפטנט ובטפול בהתנגדויות לבקשות.

המחלקה להגשות פטנט בינלאומיות:

 מחלקה זו מטפלת בהגשת בקשות בינלאומיות וכתיבת חוות דעת על זכאות לקבל פטנט וכל זאת בהתאם לאמנת pct

מחלקת העיצובים

מחלקה זו מטפלת בהגשת בקשות עיצוב בישראל ובבחינת על בקשות אלה. בקשת עיצוב היא בקשה להגנה על החלק האסטטי של המוצר וזאת בניגוד לבקשת פטנט שמגינה על החלק הפונקציונאלי של המוצר.

מחלקת סימני מסחר 

מחלקת סימני המסחר מטפלת הבהגשת בקשות לסימן מסחר ובבחינת בקשות אלו. סימן המסחר נועד להגן על המוניטין של העסק או של המוצר באמצעות למשל מתן שם יחודי למוצר או לוגו יחודי וכו. סימן המסחר מעניק לבעליו זכות שימוש ייחודית בסימן לגבי סחורות ו/או שירותים שבגינם הוא נרשם. סימן המסחר צריך להיות מובדל מספיק בצליל ובנראות מסימני מסחר שכבר רשומים או מסמני מסחר מפורסמים.

רשם הפטנטים 

רשם הפטנטים עומד בראש רשות הפטנטים. רשם הפטנטים ממונה על ידי שר המשפטים וצריך להיות כזה שכשיר להיות שופט בבית משפט מחוזי. רשם הפטנטים ממונה על נוהלי העבודה של המשרד ותקינות העבודה. הרשם מכריע בהתנגדויות לרשום פטנט ובעינים אחרים הנוגעים לשמוש בפטנטים שהתקבלו בישראל.

איך פונים לרשות

  • כיום ניתן לפנות לרשות ולהגיש את הבקשות באמצעות אתר האינטרנט. באתר הרשות ניתן למצא גם מידע על בקשות שהוגשו לרשות ושפורסמו על ידה. ניתן גם למצוא באתר הרשות את רשימת עורכי הפטנטים שהוסמכו כחוק על ידי משרד המשפטים וכן החלטות של הרשם בנושאים שונים

Submit a Comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *