info@maya-patents.co.il

רישום פטנטים בישראל

רישום פטנטים בישראל

רישום פטנטים בישראל נעשה באמצעות רשות הפטנטים הכפופה למשרד המשפטים. תפקידה העיקרי של הרשות הוא לספק לכל ממציא פטנט בישראל הגנה משפטית וזאת באמצעות רישום הפטנט. ההתנייה לרישום הפטנט היא הגשת טופס בקשה לרישום פטנט ואישור בקשה זו על ידי רשות הפטנטים. חשוב לדעת שההגנה אותה מספקת הרשות תקפה רק בישראל ולמשך תקופת זמן של עשרים שנה.

בקשת רישום פטנט בישראל מתבצעת בהתאמה מלאה לרשום בחוק הפטנטים. לאחר הגשת הבקשה וטרם בחינת הבקשה הרשות תשלח לממציא הודעה כי בקשתו עומדת בפני בחינה. תהליך בחינת הבקשה יכול להימשך זמן רב ולכן יש להתאזר בסבלנות. בעת הבקשה יש לשלם אגרת בקשה לפטנט ולאחר אישור הפטנט יש לשלם אגרות קיבול וחידוש. בנוסף, חשוב לקחת בחשבון כי כדי להגדיל את סכויי קבלת הפטנט יש להעזר בעורך פטנטים.

רישום פטנט בישראל

רישום פטנטים בישראל – חשוב לדעת

מומחים בתחום הפטנטים – עורכי פטנטים בישראל הינם אותם בעלי מקצוע שרשומים בפנקס עורכי הפטנטים ברשות הפטנטים בישראל. אלו רשאים להגיש טפסי בקשה לפטנטים ולייצג את הממציאים בפני הרשות. וזאת בנוסף,  להליך רישום פטנטים בישראל, מבצעים עורכי הפטנטים את,עריכת הפטנטים ואף מבצעים שרותי חיפוש פטנטים לפני תהליך עריכת הפטנט.

בקשת רישום לפטנט – טופס הבקשה נערך ונוסח על ידי משרד המשפטים (רשות הפטנטים, מחלקת הפטנטים). המטרה של טופס זה היא להגדיר את התהליך של בחינת הבקשה לרישום פטנט ולהגדיר כיצד תיעשה הבקרה על התהליך.. כיום הליך רישום הפטנט נעשה בצורה אלקטרונית ואין צורך לשלוח את הבקשה בדואר או באמצעות שליח.

בחינת בקשת רישום פטנטים בישראל – תמיד תיעשה על ידי בוחן פטנטים מטעם רשות הפטנטים בישראל. הבוחן יבדוק האם האמצאה משתייכת לסיווג (תחום) הבקשות אותו הוא מוסמך לבדוק, שכל התכתובות מתועדות בתיק של הבקשה ושיש תשובה לסעיף 18 בחוק הפטנטים (אסמכתאות, פרסומים קודמים לבקשה ועוד). הבקשה תבחן בהתאם לרשום בחוק הפטנטים ותוך כדי משא ומתן עם עורך הפטנטים עד לקיבולה או לסרוב לקיבול בקשת הפטנט.

נקודות חשובות

  • טופס בקשה לפטנט – הגשת טופס בקשה לפטנט היא חובה והשכרת שירותיו של עורך פטנטים משפרת את הסיכויים ואת ההתמצאות בכל הבירוקרטיה הסבוכה של הגשת הבקשה לפטנט.
  • אישור הגשה לפטנט– רשם הפטנטים תמיד חייב לאשר קבלת הגשת הבקשה והתאריך בו היא הוגשה. התאריך החשוב הוא התאריך בו משרד הפטנטים קיבל את הבקשה.
  • בחינת הבקשה לפטנט – תהליך זה יכול גם לקחת מספר שנים. במהלך בחינת הבקשה בעל הבקשה לפטנט חייב לעדכן בכל שינוי בפרסומים או באסמכתאות אותן הוא הגיש כחלק מנספחי הבקשה, הוא יכול להחליט על הכנסת תיקונים בפירוט ההמצאה או לבטל את הבקשה.

אם בוחן הפטנטים מחליט שההמצאה אכן ראויה לרישום הוא מפרסם 'קיבול' על תנאי. במהלך תקופת התנאי (שלושה חודשים) ניתן להתנגד לבקשה מסיבות שונות. אם לא קיימת התנגדות כלשהי, יוענק פטנט על אותה המצאה.

עוד מידע תמצאו באזור השאלות נפוצות.

Submit a Comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *