info@maya-patents.co.il

לרשום פטנט – שלבים ברישום הפטנט

לרשום פטנט – השלבים ברישום הפטנט

פטנט הוא סוג של חוזה לבין הציבור לבין בעל האמצאה. בעל האמצאה חושף את אמצאתו ואת הדרכים (או לפחות דרך אחת) למימוש האמצאה ובתמורה זוכה למונופול על אמצאתו לתקופה מוגבלת. אי לכך  על מנת לקבל את הפטנט צריך להיות מסוגלים להגדיר איך לממש את האמצאה באופן שבעל מקצוע בתחום יוכל להבין אותה. כלומר שלב הכרחי ברשום הפטנט הוא מציאת הדרך למימוש הפטנט .

  • הפטנט ניתן אמצאה שהיא חדשה וחדשנית. כלומר צריך להתקיים לפחות התנאי שמשהו אחר לא פרסם את האמצאה עד ליום רישום הפטנט. קשה להבטיח קיום תנאי זה במועד רישום הפטנט אבל מומלץ לעשות סריקה של הידע הקים בשוק. ניתן לעשות את הסריקה לבד או באמצעו עורך פטנטים, למשל.
    את הפטנט: לרשום פטנט בכל מדינה שבה מעוניינים בהגנה על הפטנט. בדרך כלל אנשים רושמים פטנטים במדינות בהם הם רוצים למכור את המוצר ובמדינות בהם יש שוק גדול למוצרים מהסוג של המוצר שעליו רוצים להגן.
  • על מנת להקל על הממציאים נחתמה בשנת 1883 אמנת פריז. על פי האמנה, תאריך הגשת בקשה להגנה על קניין רוחני במדינה אחת תוכר על ידי המדינות האחרות החתומות על האמנה כתאריך הגשת הבקשה במדינה שלהם, אם הבקשה תוגש במדינה האחרת תוך זמן קצוב מההגשה במדינה הראשונה. תאריך ההגשה הראשונית נקראת "תאריך הבכורה". על פטנטים ומודלים שימושיים תקופת הבכורה נמשכת 12 חודשים. על עיצובים תעשייתיים וסימני מסחר תקופת הבכורה נמשכת 6 חודשים בלבד. בעניין פטנטים, למשל, שמירת תאריך בכורה מאפשרת לאדם שהגיש בקשה לפטנט במדינה מסוימת (החתומה על האמנה) שנה שלמה להסדיר הגשת בקשה לפטנט דומה בכל אחת מהמדינות החתומות על האמנה, ובכך לדחות את ההוצאות הכרוכות בהגשת הבקשה באותן מדינות למשך שנה. אם במהלך פרק זמן זה אדם אחר יגיש בקשה לפטנט זהה באחת מהמדינות, בקשתו תידחה, והמקדים להגיש את הבקשה יזכה לבכורה על בסיס "כל הקודם זוכה".  בשל כך ממציאים רבים מעדיפים  לרשום בשלב ראשון פטנט פרוביזורי (provisional patent)   בארצות הברית בשל עלויות ההגשה הנמוכות ולאחר שנה שבה גבשו יותר את ההחלטה באילו ארצות הם מעוניינים בהגנה ולאחר שגיסו כספים ממשקיעים, הם מגישים את הפטנט בארצות האחרות או לחילופין מגישים בקשת PCT
  • באירופה יש אפשרות להגיש בקשה למשרד הפטנטים האירופאי European Patent Office. פטנט שמתקבל במשרד הפטנטים האירופאי יכול להתקבל בכל מדינה החתומה באמנה של המשרד (כעשרים וחמש מדינות בכללן מדינות האחוד האירופאי). הקיבול בכל מדינה נעשה לאחר רישום אגרה ובמקרים מסוימים גם לאחר תרגום.
    שנה וחצי לאחר ההגשה הראשונית של הפטנט, הפטנט מתפרסם. בארצות הברית יש אפשרות לבקש אי פרסום הפטנט עד לקיבולו וזאת בתנאי שלא מגישים את הפטנט בארצות אחרות.
  • תקופה מסוימת לאחר לרשום פטנט הרישום של הפטנט (בדרך כלל  אחרי מספר שנים) מתחיל תהליך ה בדיקה  (prosecution)  של הפטנט. התהליך עצמאי בכל מדינה שבה נרשם הפטנט.(כאמור עבור פטנט אירופאי נעשה תהליך מאוחד) בתהליך זה בודק הבוחן את כשירות האמצאה ובדרך כלל מתנהל משא ומתן בין הבוחן לבין הממציא או עורך הפטנטים המיצג את הממציא עד שמתקבלת הכרעה האם לקבל את הפטנט.
  • פטנט שמתקבל מקבל מספר ובעל הפטנט מקבל תעודה המעידה על הבעלות שלו על הפטנט.
  • פטנט הוא נכס לכל דבר אשר ניתן למוכרו לשעבדו לרשום אתו בצוואה וכו.