info@maya-patents.co.il

רישום פטנט

הגשת בקשת רישום פטנט

כדי לקבל פטנט יש להגיש בקשה לפטנט בכל מדינה בה מעוניינים בהגנה על הפטנט. הרישום נעשה על ידי מלוי הטפסים המיועדים לכך ותשלום אגרות

✔ משרדינו מספק רישום פטנטים (הגשת פטנטים) כולל רישום פטנט פרוביזורי (provisional patent) רישום פטנט בישראל ,רישום PCT או כל בקשה בינלאומית אחרת וכן רישום מדגמים בארץ ובעולם

✔ בנוסף משרדינו מטפל בזירוז בקשות לפטנט על מנת להעניק לך הגנה בהקדם האפשרי במידת הצורך

pic7