info@maya-patents.co.il

מהו פטנט?

פטנט הוא זכות בלעדית שמדינה נותנת לבעל המצאה לצורך שימוש בהמצאה שלו לפרק זמן מוגבל (בדרך כלל 20 שנה). בתקופה זו בעל הפטנט יכול למנוע מאחרים באותה ארץ להשתמש בהמצאה, למכור אותה או להציע אותה למכירה. כדי שההמצאה תוכר כפטנט ע"י מדינה מסוימת, יש לרשום את הפטנט באותה מדינה. הפטנט מכיל תאור של האמצאה והאופן שבו היא מיושמת וכן תביעות (claims) .

business-info-icon

למה חשוב להגיש פטנט?

  • הפטנט מאפשר לכם לבקש רישיונות שימוש מכל מי שרוצה להשתמש בהמצאה שלכם.
  • באמצעות הפטנט תוכלו לתבוע את החברות שמפרות את הפטנט.
  • בזמן רכישה של חברה או לפני השקעה בודקים את שווי הקניין הרוחני של החברה ולכן כדאי שההמצאות שלכם יהיו מוגנות בבקשה לפטנט על מנת שערך החברה שלכם יעלה בעיני המשקיעים.
  • למוצר המוגן בפטנט או אפילו בשלב של * patent pending יש יתרון שווקי לעומת המתחרים.

למה חשוב להגיש פטנט בשלבים הראשונים של המיזם?

הגשת הפטנט מבטיחה את **תאריך הבכורה של יום הגשת הפטנט ומאפשרת לכם לחשוף את המצאתכם לגורמים חיצוניים כמו משקיעים ספקים ואנשי פיתוח תוך שמירה על האינטרסים שלכם.
משקיעים רבים רואים בהגנה פטנטיאלית על ההמצאה תנאי הכרחי להתחלת התהליך של בדיקת כדאיות ההשקעה ולכן כדאי להגיש פטנט פרוביזורי לפני שמדברים עם המשקיעים. הגשת הפטנט עוד לפני הפגישה עם המשקיע מעידה על מידת הרצינות והנכונות של היזם.
תהליך כתיבת הפטנט מהווה אבן דרך לתהליכים נוספים כמו יצירת מצגת למשקיעים, כתיבת תוכניות עסקיות והגדרת תכניות עבודה.
הגשת הפטנט מאפשרת לכם להגדיר את המצאתכם כ-*patent pending.

*patent pending – הסטאטוס של הפטנט מיום הגשתו עד לקיבול הפטנט.

**תאריך הבכורה – על מנת להקל על הממציאים נחתמה בשנת 1883 אמנת פריז. על פי האמנה, תאריך הגשת בקשה להגנה על קניין רוחני במדינה אחת תוכר על ידי המדינות האחרות החתומות על האמנה כתאריך הגשת הבקשה במדינה שלהם, אם הבקשה תוגש במדינה האחרת תוך זמן קצוב מההגשה במדינה הראשונה. תאריך ההגשה הראשונית נקראת "תאריך הבכורה"