info@maya-patents.co.il

חיפוש פטנטים

חיפוש פטנטים הוא תהליך של חיפוש המצאות דומות להמצאה עליה אנחנו מבקשים להגן. פטנט ניתן על המצאה שהיא חדשה וחדשנית ולכן כאשר בעל ההמצאה מעוניין להגן על המצאתו באמצעות פטנט מומלץ לבצע חיפוש פטנטים. חיפוש פטנטים ייתן אינדיקציה לחידוש ולחדשנות של ההמצאה ולפעמים אף ייתר את הכדאיות ברישום הפטנט. עם זאת יש לסייג שאין אפשרות לוודאות מלאה שההמצאה חדשה וחדשנית לאור תוצאות החיפוש וזאת בגלל שכמות ההמצאות בעולם כה גדולה ולא בהכרח שההמצאה הדומה לשלנו תעלה בתוצאות החיפוש. בנוסף בקשות לפטנט מתפרסמות בדרך כלל רק לאחר שנה וחצי מיום הגשתן כך שהחיפוש לא יעלה על בקשות פטנט שטרם פורסמו.

איך מבצעים את חיפוש הפטנטים?

חיפוש הפטנטים יתבצע באתרי פטנטים השונים

באתר של משרד הפטנטים הישראלי תמצאו הפניות לאתרי החיפוש השונים

כמו כן יש לבצע חיפוש באינטרנט של פרסומים אחרים (לאו דווקא פטנטים) כמו למשל מאמרים אתרי אינטרנט וכו שנוגעים להמצאה.

מי מבצע חיפוש פטנטים:

הממציא יכול לבצע את חיפוש הפטנטים בעצמו או לפנות לבעל מקצוע כמו למשל עורך פטנטים שיבצע את החיפוש עבורו.

כאשר פונים לבקשת תמיכה מהמדען הראשי לעיתים קרובות המדען דורש דוח חיפוש פטנטים שיתבצע על ידי עורך הפטנטים.

מה עושים עם הממצאים שמתקבלים?

יש לקרוא את הממצאים לעומק ולזהות האם יש חידוש וחדשנות בהמצאה שלנו לאור הממצאים . לחלופין ניתן לפנות לייעוץ לעורך פטנטים.

מיה בסנציק
טלפון 054-5425275
דואר אלקטרוני : info@maya-patents.co.il

search_folder