info@maya-patents.co.il

Patent Cooperation Treaty  PCT

אמנה  בינלאומית אשר נחתמה בשנת 1970 בוושינגטון שמאפשרת ארכה של  כשלושים חדשים מיום הגשת הבקשה הבכורה* עד להגשת הפטנט בארצות השונות. הגשת ה PCT  אינה מעניקה פטנט כי אם מעניקה לבעל הפטנט ארכה להגשת בקשת פטנט במדינות החתומות על אמנת ה PCT.  בדרך כלל הארכה היא  כשלושים חדשים  מתאריך הבכורה.  את בקשת ה  PCT- ניתן להגיש כבקשת בכורה * או שנה אחרי הגשת בקשת הבכורה*.

אם מגישים בקשת  PCT מקבלים דוח חיפוש (ISR)ׁ בתוך ששה עשר חדשים מיום הגשת הבכורה*.  הדוח נעשה על ידי משרד חיפוש המוסמך על ידי World International Patent Organization בישראל מקובל להשתמש במשרד החיפוש של רשות הפטנטים האירופאית או האמריקאית ובעתיד תוסמך גם  רשות הפטנטים של ישראל כרשות חיפוש בינלאומית. הדוח מפרט פרסומים של המצאות דומות שהתפרסמו לפני תאריך הבכורה  ** של הפטנט. הדוח נותן כלים לממציא להחליט האם הוא מעוניין להמשיך בהליכים להגשת הפטנט או לאו. הדוח מאפשר למגיש הבקשה לערוך ולהגיש שנויים בתביעות של הפטנט לפני הכניסה לשלב הלאומי.
ניתן לבקש בנוסף    supplementary international research – זהו דוח ששם את הדגש על חיפושים בשפות לא לועזיות כמו למשל סינית.
עד 22 חדש מתאריך הבכורה ניתן להגיש בקשת .demand  מטרת הבקשה לקבל חוות דעת נוספת מהבוחן בעקבות הכנסת שנויים בבקשת הפטנט וכתיבת מענה לדוח החיפוש. על הבקשה מקבלים תגובה של הבוחן. בקשה זו הכרחית כאשר רוצים להגיש את הפטנט במשרד הפטנטים האירופאי.
בקשת ה PCT מתפרסמת 18 חדשים מתאריך הבכורה. הבקשה מתפרסמת בלווי ה search report ושנויים בתביעות שנעשו בתגובה לדוח חיפוש. לפעמים ניתן לבקש את הקדמת הפרסום. הפרסום נותן  provisional protection *** במדינות החתומות על אמנת ה- .PCTאם מבטלים את תהליך ה- PCT לפני הפרסום הפטנט לא יתפרסם.
* על מנת להקל על הממציאים נחתמה בשנת 1883 אמנת פריז. על פי האמנה, תאריך הגשת בקשה להגנה על קניין רוחני במדינה אחת תוכר על ידי המדינות האחרות החתומות על האמנה כתאריך הגשת הבקשה במדינה שלהם, אם הבקשה תוגש במדינה האחרת תוך זמן קצוב מההגשה במדינה הראשונה.
** תאריך ההגשה הראשונית נקראת "תאריך הבכורה" ( priority date ).הבקשה הראשונית שהוגשה ושעליה מסתמכות בקשות אחרות לפי אמנת פריז נקראת בקשת הבכורה.
*** זכות הגנה זמנית הניתנת מתוקף פרסום הפטנט. הזכות מתקבעת לתקופת ההגנה על הפטנט  כאשר הפטנט מתקבל ובארץ שבה התקבל הפטנט. בדרך כלל הזכות מקנה לבעל האמצאה את האפשרות להודיע למפר האמצאה על הפרה פוטנציאלית של פטנט ולנהל אתו משא ומתן למימוש זכויותיו על בסיס ההפרה הפוטנציאלית.